VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Kroz Vojvodinu Through of Vojvodina


14. Septembar 201.

 

 

ИМЕ ТРКЕ : 36. Међународна бициклистичка трка "КРОЗ ВОЈВОДИНУ"

МЕСТО И ДАТУМ: 14.септембар  2014. НОВИ САД
ОРГАНИЗАТОР:
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

КАТЕГОРИЈЕ: Елит и Јуниори
ДИСЦИПЛИНА: Друмска трка
СТАЗА:  НОВИ САД - НОВИ САД  156 км
ВРЕМЕ СТАРТА: 10,оо ч
МЕСТО СТАРТА: Нови Сад - Хотел "Стари кровови" ул. Новосадски пут бр.115
МЕСТО ЦИЉА: НОВИ САД - Спортски центар „Слана бара" ул. Сентандрејски пут бб
ТЕХНИЧКИ САСТАНАК: Хотел "Стари кровови" - Нови Сад 13.09.2014. - 20.00 ч

www.hotel-starikrovovi.com


ОПРЕМА ТАКМИЧАРА:
Сви такмичари су дужни да носе заштитне кациге од тврдог материјала.

КАНЦЕЛАРИЈА: Канцеларија ће бити отворена од 14,оо сати на дан пре трке до 22,оо сата
у дану када се трка буде одржала.

ПРАВИЛА ТРКЕ: Трке се возе по Правилнику УЦИ, прописа и одлука БСС и ових Пропозиција. Такмичари морају поседовати лиценце за 2014.годину.

ПРЕКРШАЈИ И КАЗНЕ: У складу са УЦИ правилником.

ПРИЈАВЕ: Доставити до 05.09.2014. године на прописаном формулару на адресу
Бициклистичког савеза Војводине ул. Масарикова 25, 21000 Нови Сад Србија.
Fax ++381 21 504-538 или  E-mail: bsv@neobee.net или  bsv.velo@sbb.rs

ПОДЕЛА БРОЈЕВА: Обавиће се пре техничког састанка од 19,оо-20,оо ч.

ОПШТА ПРАВИЛА: Својим стартом и учешћем на трци такмичари прихватају наведена
правила и учествују на своју одговорност. Организатор не преузима одговорност за дела учињена такмичарима или која учине учесници према себи или другима.

МЕДИЦИНСКА ПРАТЊА: На трци су обезбедјена два медицинска возила са
медицинским особљем.

ТРОШКОВИ: Организатор сноси трошкове организације трке и новчани наградни
фонд за пласман, у националној валути.
За клубове ван Србије организатор обезбеђује смештај И исхрану почев
од 13.09.2014. са вечером до 14.09.2014. закључно са ручком и то под условом
да пријава буде потврђена до 05.09.2014. на прописаном формулару.

Организатор задржава право уговарања посебних аранжмана.

НАПОМЕНА: Организатор има права измена и допуна Пропозиција које ће се
пријавити најкасније на Техничком састанку и морају бити у складу са Правилником УЦИ.

 

NAME OF THE RACE : 36.th TOUR DE  VOJVODINA

PLACE AND DATE: 14.september 2014. NOVI SAD

ORGANISATOR: CYCLING UNION OF VOJVODINA

CATEGORY: Elite and Junior

DISCIPLLINES: Road race

LENTH OF ROAD: NOVI SAD - NOVI SAD  156 km

TIME OF START: 10,oo h

PLACE OF START: NOVI SAD - Hotel "Stari Krovovi" st. Novosadski put  br.115

PLACE OF FINISH: NOVI SAD - Sport centar "Slana bara" st. Sentandrejski put bb

TECHNICAL MEETING: In Hotel "Stari krovovi" Novi Sad 13.09.2014. - 20.00 h

www.hotel-starikrovovi.com

EQUIPMENT OF RIDER: All riders have to put on the helmet of hard materijal.

OFFICE: Office is open from 14,oo h the day before the race until the 22,oo h  of the day when the
race in held.

RULES OF RACES: Races are held following the rules of UCI for one day road race, regulations anddecisions of  UCI and following the rules of  Cycling federeation of Serbia, and under thase regulations. The Riders have to be registrated and to be in valid poisession of licence for 2014.
year.

INFRACTIONS AND PENALITIES: Under the UCI regulations.

INSCRIPTIONS:  Applications submitted on the prescribed form should be submitted
by 05.09.2014. at the adress of Cycling Union of Vojvodina, Masarikova 25 21000 Novi Sad.
The  Applications can be sent to the organiser's adress, fax ++381 21 504-538 or  e-mail: bsv@neobee.net ;  bsv.velo@sbb.rs

DISTRIBUTION OF NUMBERS: Will be done before the technical meeting from 19,oo - 20,oo h.

GENERAL RULES: Taking a part at the start the competitors and the other participents of
the race accept these Regulations and they ride under they own responsibility.The organisator
is not responsible for the acts of participants of the race made toward themself or to the others.

MEDICAL ESCORT: At race there are two medical teams in two vehicules.

EXPENSES: Organisator provides the expenses of the organisation of the race as well as the 
prices - in national  money.

Organisator has right to provide special arragements.

Organisator provides, to teams outside of Serbia, the expenses of stay and food from the
diner 1
3. september 2014. till the lunch 14. September 2014. for the teams who makes
inscription and confirmation of the inscription at the UCI form until 05.09. 2014.

Conserning the inscriptions comming later we are not able to provide free stay and food. For accomodation and food after the date of inscription we can recommend the official agency of the organisator.

Organisator has right to provide special arragements.

NOTE: Organisator has right to change these regulations and that has to be done not later then bofore the technical meeting and they have to be in accordence with UCI Regulations.