VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
Statut BSV

 

На основу чл. 40. ст. 2., чл. 55. ст. 3 тачка 1 Закона о спорту Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016)  и члана 29  Статута Бициклистичког савеза Војводине, Скупштина Бициклистичког савеза Војводине на седници одржаној  _14.04.2016._ године усвојила је

С Т А Т У Т


БИЦИКЛИСТИЧКОГ   САВЕЗА   ВОЈВОДИНЕ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Бициклистички савез Војводине (у даљем тексту БСВ) је самостална спортска организација добровољно удружених бициклистичких удружења, клубова и организација Републике Србије који желе да се баве бициклистичком активношћу у свим облицима а у складу са законом и овим Статутом.

Члан 2.

Пун назив организације је: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Скраћени назив организације је:   БСВ
Подручије деловања БСВ  је територија Републике Србије.
Седиште Савеза  је у Новом Саду

Члан 3.

БСВ је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Члан 4.

БСВ независно и самостално управља бициклистичким спортом у својој надлежности и не
дозвољава трећој страни мешање у њен рад. БСВ је  аутономан и одупире  се свим политичким верским и финансијским притисцима који могу угрозити поштовање обавезе Статута и правила Светске бициклистичке  уније (УЦИ). Свако спољно мешање у рад БСВ или покушај биће
пријављени УЦИ.
Статут и прописи БСВ  имају одредбе за избор председника односно именовање овлашћених лица који осигуравају потпуну независност БСВ  вис-а-вис од трећих лица.
Одредбе у став 1. И 2 овог члана обавезујуће су по Статуту УЦИ

Члан 5.

У циљу испуњења своје улоге, БСВ може сарађивати са владиним и невладиним организацијама. БСВ се не сме никада укључити у било коју активност која би била супротна Статуту УЦИ (Обавезујуће одредбе по Сатуту УЦИ).Владе или други државни органи или њихови чланови не могу, на било који начин, учествовати или утицати на поступак одлучивања о избору или опозиву у БСВ, односно њихових представника у органима БСВ. БСВ има дискреционо право да у свој рад укључи и неког од чланова државних органа (Обавезујуће одредбе по Сатуту УЦИ).

Члан 6.

У случају постојања одредби које нису регулисане Статутом БСВ примењиваће се одредбе Закона
о спорту Републике Србије.

Члан 7.

БСВ има свој печат округлог облика на коме ћириличким писмом пише БИЦИКЛИСТИЧКИ  САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ, а у средини печата је звезда петокрака у којој се налази стилизовани бициклиста.

БСВ може имати и штамбиљ, четвртастог облика са истим називом као и округли печат, и служи
за заглавља дописа.

Члан 8.

Основна права, обавезе и одговорности чланова уређују се у складу са Законом о спорту.

Члан БСВ може бити удружење, клуб или организација који је попунио формулар о чланству и уплатио годишњу чланарину за текућу годину прописану одлуком Управног одбора БСВ и прихвата
Статут БСВ и друга правна акта и прописе БСВ.

Члан 9.

Посебним Правилима могу се ближе уредити процедуре за пријем у чланство и престанак
чланства, услови и поступак за препознавање и признавање бициклистичких удружења, клубова и организација, права и обавеза чланова, као и друга питања чланства у БСВ која нису
регулисана овим Статутом, под условом да су у складу за Законом.

Члан 10.

Одлуку о пријему у чланство БСВ и престанку својства члана БСВ доноси Управни одбор БСВ, већином од укупног броја чланова.

Одлука о искључењу мора бити образложена.

Уколико члан БСВ упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не
измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски
се гаси његово чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу.

Члан 11.

Председник БСВ може донети, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у БСВ, али не дуже од шест месеци.

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан БСВ може поднети жалбу Арбитражном
суду, чија одлука је коначна.
До доношења коначне одлуке Арбитражног суда о искључењу, права члана БСВ су суспендована.

Организација која је искључена из чланства БСВ може бити поновно примљена у чланство
најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због којих је
донета одлука о искључењу.

Члан 12.

Чланство у БСВ престаје:

-    на захтев члана БСВ достављеног у писаној форми.

Члан БСВ има право да иступи из чланства БСВ ако то затражи надлежни орган члана БСВ
и ако је члан БСВ измирио преузете материјалне и друге обавезе према БСВ и/или другом
члану    БСВ.

-    због не придржавања одредби Статута и других општих аката и прописа БСВ.

-    престанком рада клуба или забраном рада од стране надлежног Државног органа.

Престанак рада члана БСВ се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан
брисан  из одговарајућег регистра.

-    неплаћањем годишње чланарине.

-    на други начин утврђен Законом.

 

 

ДУЖНОСТИ И ПРАВА ЧЛАНА БСВ

Члан 13.

Члан има право да:

1)    покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева БСВ;

2)    користи помоћ, подршку и услуге БСВ, у мери која не штети интересима других чланова БСВ;

3)    остварује увид у рад БСВ и његових органа;

4)    учествују у активностима БСВ;

5)    добије информације потребне за остваривање чланских права;

6)    управља пословима БСВ (право гласа) у складу са овим Статутом;

Члан има дужност да:

-          уредно плаћа чланарину,

-          учествује на бициклистичким активностима из оквира своје активности,

-          даје предлоге, сугестије на рад БСВ,

-          прати прописе и достигнућа у бициклистичком спорту,

-          чува и подиже углед БСВ, испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и
другим општим актима Савеза

-          извршава правноснажне одлуке државних органа и органа Савеза и Арбитражног суда;

-          активно учествује у свим активностима БСВ у складу са својим могућностима,

-          буде информисан о свим дешавањима унутар БСВ,

-          предлаже бира и буде биран у органе БСВ,

-          поштује правила и прописе БСВ.

-          редовно измирује своје финансијске обавезе према БСВ;

-          без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно
доношења одлуке) обавести БСВ о изменама свог статута, уз достављање примерка статута, одржаној Скупштини и избору лица овлашћеног за заступање.

Члан 14.

БСВ има следеће врсте чланова:

1)    редовне чланове;

2)    придружене чланове;

Члан 15.

1)    Редовни чланови БСВ су: Одлуком надлежног органа БСВ примљени бициклистички
клубови, организације и удружења уписана у Регистар надлежног органа Републике
Србије који имају право одлучивања на Скупштини БСВ.

Организација из тачке 1. овог члана може постати члан БСВ уколико је: регистрована у складу
са законом; ако њени циљеви одговарају циљевима БСВ; ако је статут организације у складу са општим актима БСВ; ако испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима БСВ прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако приложи писану изјаву
о приступању у редовно чланство; да у потпуности прихвата надлежност Арбитражног суда за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у БСВ.

2)    Придружени чланови БСВ су: Одлуком надлежног органа БСВ примљени бициклистички клубови, организације и удружења уписана у Регистар надлежног органа Републике
Србије и свака организација,  која је регистрована у складу са законом, а која жели да помаже остваривању циљева Савеза.

Придружени чланови имају право одлучивања преко свог изабраног представника. Број представника се може ближе уредити Пословником о раду Скупштине БСВ.

Организација из тачке 2. овог члана може постати члан БСВ уколико је: регистрована у складу
са законом; ако њени циљеви одговарају циљевима БСВ; ако је статут организације у складу са општим актима БСВ; ако приложи писану изјаву о приступању у придружено чланство; да у потпуности прихвата надлежност Арбитражног суда за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у БСВ.

Члан 16.

Члан учествује у раду БСВ и у одлучивању  у органима БСВ преко својих представника.

Лице које представља члана БСВ, ако није у питању заступник члана Савеза,   мора да поседује овлашћење у писаном облику оверено печатом члана БСВ и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана БСВ, ако овим Статутом није другачије одређено.

Спортско удружење води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања удружењем у складу са Законом.

Члан 17.

Рад БСВ је јаван. Управни одбор је дужан да предузима потребне мере да обезбеди јавност свога рада и да чланови БСВ буду стално информисани о раду организације путем извештаја, саопштења
и других извештавања као и путем средстава јавног информисања.

Ради обавештавања јавности и потпунијег информисања чланова БСВ надлежни орган БСВ може покренути издавање гласила у складу са Законом.

Члан 18.

БСВ има статус правног лица. БСВ заступа и представља Председник.

Председник БСВ својом одлуком може одредити и друго лицe које ће га замењивати с правима
и обавезама у заступању БСВ, у границама датих овлашћења.

БСВ се као самостална организација може удруживати са другим спортским организацијама, удружењима и другим заинтересованим организацијама у складу са интересима бициклистичког спорта и одлукама надлежног органа БСВ.

ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ БСВ

Члан 19.

У оквиру основних опредељења и припадности бициклистичком спорту, БСВ кроз стручне,
спортске и друге активности помаже и ради на стварању бољих услова и стручног васпитања
и образовања за бављење бициклистичком активношћу у свим облицима а нарочито:

-     организацији наступа на бициклистичким тркама,

-     уздизању квалитета чланства у бициклистичком спорту,

-     школовању бициклистичких кадрове,

-       упознавању чланова, спровођењу, контроли и примени националних и међународних
правила бициклистичког спорта,

-      организацији бициклистичких такмичења - манифестација,
-     подизању квалитета и општег нивоа бициклистичког спорта и активности,
-     праћењу и примени нове законске регулативе и прописа од интереса за рад

БСВ а посебно прописе  УЦИ-а са којима је дужан да усклађује своја акта и упознаје
своје чланове,

-          одржавању међународних спортских веза са бициклистичким организацијама других земаља,

-          уређује и прати односе између својих чланова.

-          предузима мера за спречавање негативних појава у бициклизму (допинг, насиље и
недолично понашање, лажирање резултата);

-          уређује основе покрајинског система такмичења у бициклистичком спорту;

-         уређује основе организовања и спровођења утврђивања здравствене способности

свих учесника у бициклистичком спорт старање о унапређењу заштите здравља спортиста
и спортских стручњака;
-          афирмише школски и рекреативни бициклистички спорт;

-          заступа заједничке интересе чланова БСВ пред државним и највишим
спортским органима;

-          закључење уговора о осигурања спортиста и спортских стручњака код чланова Савеза,
када   му чланови Савеза повере вршење тог посла;

-          организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада

У случају разлика између Статута и Правилника Бициклистичког савеза Војводине са Статутом и Правилницима УЦИ-ја, примењиваће се у свим одлукама Статут и Правилник УЦИ-ја.

Члан 20.

БСВ може ради постизања циљева и задатака предвиђених предходним чланом Статута,
основати предузеће, установу, агенцију или други законски прописан облик организовања,
у земљи и иностранству, самостално или са других правним или физичким лицем.

Члан 21.

Стручни рад у БСВ и код чланова БСВ могу да обављају искључиво спортски стручњаци који имају одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и поседују одговарајућу дозволу за рад, у складу са Законом о спорту.
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у Савезу.

Управни одбор Савез утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују услове за остваривање тог плана.

Савез ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу са законом.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима БСВ.

ОРГАНИ БСВ

Члан 22.

1. Скупштина

2. Управни одбор

3. Надзорни одбор

4. Председник

Члан 23.

Чланови органа БСВ одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују БСВ,
ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења
штетне одлуке или су се уздржали од гласања, ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу.
Поступак за Тужбу и накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине БСВ, Управног одбора БСВ и на начин предвиђен процедуром прописаном Законом о спорту.

Одредбе става 1. и 2. овог  члана сходно се примењују и на одлуке Председника БСВ.

Члан 24.

Одредбе статута БСВ које ограничавају овлашћења Председника немају правно дејство према трећим лицима.

Правни послови које Председник закључи у име и за рачун БСВ обавезују БСВ и ако нису у
оквиру циљева БСВ, осим ако БСВ докаже да је треће лице знало да је тај посао изван циљева
БСВ или је према околностима случаја могло знати.

Члан 25.

Члан органа спортског удружења, односно заступник нема право гласа на седници органа
спортског удружења кад се одлучује о:

1)    покретању спора или одустајању од спора против њега;

2)    одобравању послова између њега и спортског удружења у случају сукоба интереса,
односно постојања личног интереса при одлучивању;

3) његовој одговорности или разрешењу.

Члан 26.

Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника ништаве су ако су донете супротно
закону, спортским правилима или општем акту спортског удружења.

Ништавост одлуке из става 1. овог члана утврђује месно надлежни основни суд, по тужби заинтересованог лица утврђених овим Статутом и предвиђених Законом о спорту.

Тужба за утврђење ништавости из става 1. овог члана подноси се у року од 60 дана од дана када је подносилац тужбе сазнао за разлоге ништавости одлуке, не може се поднети по истеку рока од
три године од дана доношења одлуке.

СКУПШТИНА

Члан 27.

Скупштина је највиши орган БСВ.

Скупштину сачињавају представници одређени од стране клубова, организација и удружења, као и изабрани представници придружених  чланова  који су платили чланарину и примљени у чланство.

Представник редовног члана БСВ у Скупштини може бити његов заступник или друго лице
на основу пуномоћја у писаном облику издатог од члана БСВ, које је оверено печатом и
потписано од стране заступника члана БСВ. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.

Представници придружених  чланова БСВ из става 2. овог члана бирају се на изборном сабору које сазива Председник БСВ, у складу са Одлуком о сазивању изборне Скупштине.

Мандат представника из става 4. овог члана траје 4 године, и престаје оставком, разрешењем од стране изборног сабора и смрћу лица (представника).

У раду Скупштине могу учествовати овлашћена лица придружених чланова, по позиву Председника БСВ, других организација и државних органа без права одлучивања.

Право одлучивања у Скупштини има редовни члан БСВ и Представник придружених чланова БСВ

Скупштина се одржава најмање једном у години дана.

Члан 28.

Скупштина може пуноважно да одлучује ако је присутно више од половине чланова Скупштине.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Скупштине.

Чланови Скупштине БСВ одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина БСВ већином потребном
за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно по појединим тачкама дневног реда.

Скупштину сазива Председник БСВ.

Скупштину БСВ могу да сазову:

-          Управни одбор

-          Надзорни одбор

-          1/3 редовних чланова БСВ, уколико на њихов захтев Председник не закаже Скупштину у
року од 15 дана, од дана подношења иницијативе Председнику БСВ, с тим да између
подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине спортског
удружења не сме да протекне више од 30 дана, , а само изузетно, из разлога болести или
службене одсутности у иностранству Председника Савеза , рокови за сазивање и
одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.

Радом Скупштине руководи Председник.

У случају сазивања, у складу са захтевом 1/3 чланова БСВ, радом Скупштине руководи радно председништво.

Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или изменама и допунама Статута,
избору и разрешењу Председника БСВ већином од укупног броја чланова Скупштине БСВ.

Члан 29.

СКУПШТИНА је надлежна да:

-          доноси програм рада БСВ,

-          доноси Статут као и одлуке о изменама и допунама Статута,

-          бира Председника БСВ, односно именује и разрешава лице овлашћено за заступање 
и верификује чланове Управног одбора,

-          бира чланове Надзорног одбора,

-          доноси одлуку о статусним променама;

-          доноси одлуку о удруживању у савезе;

-          доноси одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или законом.

-          усваја извештај о раду са финансијским извештајем,

-          усваја извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава,

-          усваја План рада и финансијски план који подноси Управни одбор,

-          решава о жалбама и предлозима,

-          доноси Пословник о раду Скупштине који прецизније уређује рад органа БСВ, и
усваја сва остала потребна акта, а на предлог Управног одбора,

-          доноси  одлуку о престанку рада БСВ, када је са таквом одлуком сагласно 2/3
редовних чланова БСВ

-          верификује одлуке Управног одбора о располагању непокретном имовином,

-          именује лице овлашћено за подношење пријаве код надлежних државних органа

-          доноси другостепене одлуке о пријему или престанку чланства у БСВ.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 30.

Управни одбор је извршни орган Скупштине.

Управни одбор броји најмање 5 (пет), а највише 7 (седам) чланова, рачунајући и Председника
БСВ. Председник БСВ предлаже Скупштини, која о томе одлучује, број чланова Управног одбора.

Сви чланови Управног одбора имају једнака права и одговорност за рад Управног одбора и поштовање Статута. Управни одбор је за свој рад одговоран Председнику и Скупштини БСВ. Чланство у Управном одбору није везано за чланство у Скупштини.

Пуноважне одлуке се могу доносити ако за њих гласа више од половине присутних чланова Управног одбора.

Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација
(тзв. електронска седница).

Управни одбор може, на предлог Председника у писаном облику да одлучује и изјашњењем
чланова ван седнице у писаном облику, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног
одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Члан 31.

Управни одбор:

1)    води текуће послове БСВ;

2)    припрема и предлаже Скупштини  финансијске извештаје;

3)    усваја Редовни годишњи финансијски извештај прописан Законом;

4)    разматра поднете годишњи извештаје о раду БСВ и његових органа;

5)    усваја финансијски план;

6)    усваја општа акта потребна за остваривање циљева БСВ, која нису у изричитој надлежности
Скупштине;

7)    утврђује предлог промена Статута;

8)    утврђује предлог одлуке о статусним променама;

9)    управља имовином БСВ;

10) утврђује висину чланарине;

11) извршава одлуке и закључке Скупштине;

12) утврђује зараде запослених у БСВ, на предлог Председника;

13) обезбеђује средства за рад БСВ;

14) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности
Скупштине БСВ;

15) именује представнике БСВ у другим организацијама;

16) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања делатности
и заступнику;

17) одобрава правне послове у случају сукоба интереса;

18) одлучује о покретању спора или одустајању од њега;

19) обавља све друге активности везане за остваривање циљева БСВ које су на основу овог
Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у
изричитој надлежности других органа БСВ.

20) утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака
и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују услове за остваривање тог плана.

Рад Управног одбора ближе се регулише Пословником о раду.

Управни одбор може да образује своја радна тела и комисије којима ће посебним актом одредити Председника, чланове и делокруг рада: Статутарна, Регистрациона, Дисциплинска, Судијска комисија и друге по потреби.

Управни одбор реализује Програм рада донет од стране Скупштине и доноси одлуке неопходне
за рад БСВ између две Скупштине у складу са законским прописима и Статутом БСВ.

Управни одбор доноси одлуку о додели признања и награда својим члановима, истакнутим бициклистичким радницима и другима који су заслужни за развој бициклистичког спорта.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 32.

Надзорни одбор је орган БСВ који се бира на Скупштини и чине га три члана.

Задатак Надзорног одбора је да прати и контролише материјално финансијско пословање
и законитост рада БСВ.

Извештај о пословању БСВ Надзорни одбор подноси Скупштини.

За члана Надзорног одбора не може бити изабрано лице које већ врши неку од функција
у осталим органима БСВ.

Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини, којој подноси извештај.

Мандат Надзорног одбора траје 4 (четири) године.

Одлуке Надзорног одбора пуноважне су ако их потврде два члана Надзорног одбора.

ПРЕДСЕДНИК

Члан 33.

Председник  заступа БСВ.

Председник БСВ се бира на Скупштини и руководи радом БСВ.

Председник сазива Скупштину БСВ, стара се о спровођењу њених одлука и одговоран је
Скупштини за рад Управног одбора.

Председник БСВ се бира на време од 4 године и може бити поново биран на исту функцију.

Члан 34.

Председник БСВ може бити лице које није делегат у Скупштини. Кандидатуру за избор
Председника мора поднети најмање 5 чланова БСВ.

Кандидати за Председника БСВ дужни су да најмање 15 дана пре седници изборне
Скупштине доставе у БСВ свој програм рада, који се објављује на интернет сајту БСВ.

Председник БСВ предлаже Скупштини на потврђивање  чланове Управног одбора.

У случају да Скупштина не потврди јединствену листу за чланове Управног одбора, Председник има право на још један предлог чланова Управног одбора, с тим да ако Скупштина не прихвати други предлог Председника за избор чланова Управног одбора, сматра се да је Председник изгубио поверење.

Председник Савеза је мандатар.

У одсуству, Председник може одређена овлашћења пренети на члана Управног одбора.

Члан 35.

Мандат заступника престаје  истеком периода на који је именован, и на други начин утврђен овим Статутом и Законом о спорту.

Председнику БСВ престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком или разрешењем.

У случају да Скупштина БСВ не усвоји годишњи извештај о раду, приступа се гласању о
поверењу (разрешењу) Председнику БСВ.

Уколико Председник БСВ поднесе оставку, његове послове преузима најстарији члан Управног одбора који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.

У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови председник
у складу са овим Статутом.

СПОРТСКА АРБИТРАЖА

Члан 36.

Прихватањем одредби овог Статута, чланови БСВ се могу споразумети да решавање спора о правима којима слободно располажу, осим спорова за које је одређена искључива надлежност суда, повере ad hoc спортском арбитражном суду или сталном спортском арбитражном суду при Бициклистичком свезу Србије (БСС) у складу са одредбама овог Статута и актима БСС којима се регулише рад Сталног спортског арбитражног суда у складу са Законом.

Чланови БСВ у вези питања која су одредбама овог Статута стављена у надлежност Сталном спортском арбитражном суду при БСС не могу се обраћати Спортском арбитражном суду при УЦИ, Швајцарска, пре доношења одлуке Сталног арбитражног суда при БСС.

Члан 37.

Стални спортски арбитражни суд при БСС:

-          решава спорове између чланова БСВ који настану у остваривању чланских права
обавеза и одговорности у БСВ

-          решава спорове између органа БСВ који настану у остваривању чланских права
обавеза и одговорности у БСВ

-          поступа у другим случајевима у складу са Правилником Сталног спортског арбитражног
суда при БСС

Члан 38.

Члан Савеза и лице у надлежности Савеза које сматра да му је правноснажним одлуком Савеза повређено, законом, статутом или општим актом Савеза установљено право може поднети тужбу Арбитражном суду за утврђивање ништавости одлуке, у року од 60 дана од дана када је подносилац тужбе сазнао за разлоге ништавости  одлуке, с тим да се тужба не може поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.

ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 39.

БСВ води базичну евиденцију својих чланова и чланова са правом гласа, спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и остварених резултата у складу са Законом о
спорту.

БСВ се уписује у матичне евиденције у складу са Законом.

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања докумената, БСВ остварује заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.

Председник БСВ је обавезан да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.

Обрада нарочито осетљивим података о личности, као и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом.

БСВ прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова.

Подаци из става 3. овог члана чувају се десет година.

ФИНАНСИРАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 40.

Обављање стручних, административних и помоћних послова, Управни одбор БСВ може
поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.

БСВ стиче средства за постизање својих циљева из:

1)    уписнине;

2)    чланарине;

3)    прихода од сопствених активности;

4)    спонзорства;

5)    донаторства;

6)    јавних прихода;

7)    непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;

8)    прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је БСВ
оснивачили  суоснивач;

9)    других извора, у складу са законом.

Објекти и средства којима располаже и која стекне БСВ представљају његову имовину.

БСВ одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Председник је финансијски налогодавац за располагање средствима БСВ. Посебним писаним актом Председник може овластити друго лице за располагање финансијским средствима БСВ.

Одлуке о износу појединих средстава из става 2 овог члана доноси Управни одбор БСВ.

БСВ има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

Добит коју БСВ оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање
статутарних циљева БСВ.

Члан 41.

БСВ управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

Располагање имовином БСВ супротно одредбама овог Статута и Закона о спорту ништавно је.

БСВ може променити намену простору и спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

БСВ може простор објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима БСВ, под условима утврђеним одлуком Управног одбора БСВ.

 

ОПШТА АКТА

Члан 42.

Општа акта БСВ су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују
одређена питања.

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине  најмање 10 дана
пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини

у писаном облику најкасније три дана пре седнице Скупштине.

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута  ближе се уређује пословником
о раду Скупштине.

Општа акта које доноси Управни одбор БСВ усвајају се већином од укупног броја чланова
Управног одбора.

Јавна расправа се може водити само о нацрту Статута БСВ.

Сваки члан БСВ има право да добије примерак Статута.

Члан 43.

Статут и друга општа акта БСВ, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28 и чл. 6. ст. 2.
Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима БСВ.

Статут и друга општа акта члана БСВ морају бити у сагласности са Законом о спорту, Статутом и
општим актима БСВ, а у супротном се не примењују.

У случају несагласности општег акта БСВ и овог Статута примениће се одредбе Статута.

У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана БСВ са одредбом
Статута и општег акта БСВ, непосредно се примењује одредба Статута БСВ, односно општег
акта БСВ.

Члан 44.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова БСВ морају бити у складу са законом, општим актима БСВ и општим актима члана БСВ, а у супротном су ништавне.

На одлуке као појединачне акте које доносе органи БСВ и чланова БСВ мора бити омогућено
право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд.

Лица у надлежности БСВ дужна су да пре покретања, у складу са законом, судског спора за утврђивање ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно ревизију на спорну одлуку  Арбитражном суду при БСС.a

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 45.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина БСВ, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја редовних  чланова Скупштине.

ПРЕСТАНАК РАДА БСВ

Члан 46.

БСВ престаје са радом у складу са законом, а по основу одлуке Скупштине донете 2/3 већином гласова редовних чланова Скупштине.

Члан 47.

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради

брисања из регистра.

У случају престанка рада БСВ, имовина БСВ прелази на организацију која остварује исте               или сличне циљеве као и БСВ на територији АП Војводина, а ако такве организације нема
на Бициклистучки савез Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

За тумачење овог Статута овлашћен је Управни одбор БСВ .

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим Статутом.

Члан 49.

Постојећи органи БСВ (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник), радна тела и именована лица  настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

Чланови БСВ дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и         овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту.

Чланови БСВ дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим      Статутом доставе БСВ један примерак свог статута у року од 15 дана.

Члан 50.

Иницијативу за измену или допуну Статута БСВ може покренути 1/3 чланова Скупштине са правом гласа или Управни одбор БСВ.

Иницијатива се упућује Скупштини БСВ преко Председника или утврђеним начином који је предвиђен овим Статутом за сазивање Скупштине.

Члан 51.

Ако Агенција за привредне регистре у писаној форми, као надлежни државни орган за   регистрацију, захтева измене одређених одредби овог Статута из формалних разлога, <