VESTI
12. 06. 2017.
12. 06. 2017.
10. 04. 2017.
26. 05. 2016.
07. 03. 2016.
12. 05. 2015.
12. 05. 2015.
17. 07. 2014.
18. 06. 2014.
07. 04. 2014.
07. 04. 2014.
25. 04. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
20. 03. 2013.
08. 09. 2012.
04. 09. 2012.
01. 06. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
07. 05. 2012.
11. 11. 2011.
11. 11. 2011.
19. 10. 2011.
15. 09. 2011.
20. 07. 2009.
24. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
17. 04. 2009.
16. 04. 2009.
13. 04. 2009.
ÄŒlanstvo | Membership

U

Na osnovu člana 14. Statuta Biciklističkog saveza Vojvodine, Izvršni odbor BSV na sednici održanoj 25.09.1999.godine donosi sledeći:

P R A V I L N I K
O ÄŒLANSTVU U BICIKLISTIÄŒKOM SAVEZU VOJVODINE

1.1.001
Ovim Pravilnikom regulišu se osnovni principi članstva,način i postupci za učlanjenje, prava i obaveze prilikom  stupanja u članstvo i ostvarivanja članstva.

1.1.002
Član Saveza se postaje dobrovoljnim učlanjenjem u skladu sa Pravilnikom i dodeljivanjem zvanja Počasnog člana Saveza.

1.1.003
Članovi BSV su sportske organizacije, organizacije za  obavljanje sportske delatnosti i druga udruženja za obavljanje sportskih delatnosti koji prihvataju programske ciuljeve i zadatke utvrđene Statutom Biciklističkog saveza Vojvodine .

1.1.004
Kategorije članstva u BSV :
- osnivači
- redovni članovi
- počasni članovi
ÄŒlanovi BSV mogu biti i kolektivni.

1.1.005
Osnivači su biciklističke organizacije, udruženja za obavljanje sportske delatnosti koje su osnovale Biciklistički savez Vojvodine , svojim osnivačkim aktom.

1.1.006
Redovni članovi su biciklističke sportske organizacije ,organizacije i udruženja za obavljanje sportske delatnosti koje podnesu zahtev Izvršnom odboru BSV koji ih prima u članstvo ukoliko ispunjavaju sledeće uslove :
- da je registrovan u nadležnom Ministarstvu prema Zakonu koj reguliše uslove za obavljanje osnovne delatnosti, i rešenje dostavi na uvid i za arhivu
- da uplati godišnju članarinu propisanu odlukom Izvršnog odbora BSV
- dostavi jedan primerak Statuta
- dostavi PRIJAVU koja obavezno sadrži: naziv organizacije , mesto i adresu, boju kluba, glavnog sponzora, ime i  prezime Predsednika , Direktora,Sportskog direktora,
Sekretara , stručnog lica (trenera) sa adresom i brojevima  telefona
(formular prijave obezbeđuje BSV)
- broj žiro-računa i deponovan ček ili garanciju banke prema modelu iz člana 1.1.096 UCI pravilnika u visini 12 prosečnih L.dohodaka u Republici Srbiji , u trenutku
podnošenja prijave.

1.1.007
Počasni članovi BSV mogu biti biciklističke sportske  organizacije i udruženja za obavljanje sportske delatnosti koji su višegodišnjim radom izuzetno doprineli radu BSV i biciklizma uopšte.

1.1.008
Članovi BSV svoje članstvo obnavljaju nakraju kalendarske godine u vremenu od 01.12. do 31.12. za narednu takmičarsku godinu na osnovu Pravilnika.
Osnivači BSV nemaju obavezu obnavljanja članstva.

1.1.009
Skupština BSV , na predlog Izvršnog odbora , dodeljuje zvanje počasnog člana

BSV i isto zvanje ukida.
Počasni član ima sva prava i obaveze redovnog člana BSV.

1.1.010
Za obnovu članstva potrebno je Izvršnom odboru BSV dostaviti sledeće:
- uplatu članarine za narednu godinu
- prijava na (formularu BSV)
- deponovan ček ili garanciju banke za nerednu godinu
u propisanom iznosu iz člana 6. ovog Pravilnika

1.1.011
Prava članova Biciklističkog saveza Vojvodine su:
- da nose oznake BSV
-da putem svog ovlašćenog predstavnika učestvuje u izboru i bude izabran u organe i tela BSV
-da koristi objekte, uređaje i rekvizite BSV saglasno opštim aktima BSV
- da uživa procenat popusta na usluge BSV
- da javno nastupa i organizuje takmičenja u ime i ispred BSV shodno odlukama i opštim aktima BSV.

1.1.012
ÄŒlanovi BSV su odgovorni za :
(Kvalitetno, redovno, efikasno i savesno vršenje poslova i zadataka koji su im povereni) srazmerno stepenu krivice  naročito za:
-neizvršavanje ugovorenih obaveza i rokova koje član preuzima
- netačno i neispravno podnošenje izveštaja o radu
- raspolaganje novčanim i materijalnim sredstvima BSV bez odobrenja ili suprotno propisanim opštim aktima
- prekoračenje ovlašćenja za zastupanje BSV
- nepoštovanje odredbi Statuta , opštih akata i odluka  organa BSV
- neizveštavanje obaveza prema društvenoj zajednici

1.1.013
BSV m ože u znak priznanja pohvaliti i nagraditi svoje članove za izuzetno zalaganje i ostvarivanje odluka  organa BSV kao i odgovarajuća takmičarska dostignuća.
P o h v a l e mogu biti u vidu priznanja, povelje, diplome, plakete i slično u duhu i skladu sa drugim opštim aktima BSV.

1.1.014
ÄŒlanstvo u BSV prestaje :
- istupanjem iz BSV ( prestanak izvršavanja obaveza  prema ovom Pracilniku)
- isključenjem iz BSV
- zabranom rada člana od strane nadležnog organa  za registraciju
- prestankom rada člana
- kad se klub, organizacija, spoji sa drugim klubom organizacijom Kad se izvrši spajanje , nova organizacija vrši novi postupak uučlanjenja odnosno smatra se da je formirana nova organizacija.

1.1.015
Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor BSV.

1.1016
Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se na isti način i po istom postupku kao i njegovo donošenje.

1.1.017
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i njegove odredbe se primenjuju danom donošenja.

 

Predsedniik BSV
dr Margit Savović

Novi Sad , 25.09.1999.godine